Realizační fáze projektu 22. 5. 2010 - 31. 5. 2015

Výběr toho nejzajímavějšího z "deníčku" projektu

11. listopadu 2010 Proběhlo představení projektu zájemcům z řad nejširší veřejnosti a zástupcům regionálních médií. Z konference přinesla krátkou reportáž Česká televize.

1. prosince 2010 Nabylo právní moci územní rozhodnutí, které se týká budoucího vedení kanalizace.

2. června 2011 V galerii Ledeburského paláce v Praze na Malé Straně proběhla za poměrně nečekaného zájmu veřejnosti v rámci přednáškového cyklu "O památkách trochu jinak 2011" trojpřednáška o projektu Kuks-Granátové jablko. Historii naší lokality přiblížil kastelán hospitálu Libor Švec, o stavební obnově domu pohovořil Martin Pour a Jiřina Jelínková popsala chystané změny zahrad (všichni zmínění jsou zaměstnanci josefovského NPÚ).

15. srpna 2011 Vyhlášena veřejná zakázka na archeologický průzkum spjatý s projektem GJ.

21. září 2011 Před dvěma dny bylo zahájeno stavební řízení na komplexní obnovu hospitální zahrady a zeleně v areálu památky.

16. listopadu 2011 Dnes byla se sdružením Labrys o.s. a Muzeem Východních Čech v Hradci Králové uzavřena smlouva na provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) v souvislosti s budoucími stavebními pracemi v areálu hospitálu. Celková smluvní cena ZAV vč. DPH činí 6 102 000 Kč. 

Druhá polovina listopadu 2011 Začínají hmatatelné přípravy stavby. Nejprve byla vykopána přeložka NN, následuje archeologický výzkum na vytipovaných místech areálu (obojí na fotách níže). Obyvatelé sousední obce Slotov byli na setkání v hostinci seznámeni se změnami, které je v souvislosti s GJ čekají.

16. ledna 2012 K 31.12. 2011 je získáno územní rozhodnutí k následujícím stavebním objektům v areálu hospitálu: XII/2010 - splašková kanalizace, dešťová kanalizace, napájecí a signalizační kanál ČS; III/2011 - schodiště z nádvoří do sklepení, předložené schodiště z nádvoří, severovýchodní ohradní zeď, plynová přípojka a rozvod plynu po areálu; přeložka kabelů NN; VIII/2011 - technické zázemí, zahradní hospodářství, nádvoří hospitálu, špitální zahrada, dvůr hospodářské budovy, technické zázemí dvůr, plochy před průčelím a podél bočních křídel hospitálu, plochy mezi hospitálem a Labem; IX/2011 - čerpání užitkové vody z Labe. Ke všem těmto objektům, a dále k budově hospitálu, hospodářské budově, areálovému rozvodu vody, NN a slaboproudu, je vydáno rovněž pravomocné stavební rozhodnutí.

30. března 2012 O sezoně, v níž dojde k zahájení stavební obnovy hospitálu, pohovořil pro ČTK vedoucí správy Libor Švec. Zprávu převzal denik.cz.

29. června 2012 Slavnostní koncert za účasti kardinála Dominika Duky a několika diplomatů symbolicky uzavřel "předrekonstrukční" éru hospitálu.

30. dubna 2013 NPÚ dnes rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na obnovu někdejší hospitální budovy v Kuksu. Vítězem tendru je "Sdružení HOCHTIEF - GEMA ART", které bylo pravomocným rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vráceno zpět do zadávacího řízení jako jediné z původně osmi uchazečů, kteří podali nabídku v rámci veřejné zakázky "Kuks - Granátové jablko; Hospitál - realizace onbnovy. Vítězný uchazeč podal nabídku ve výši 266 215 395,- Kč bez DPH.

srpen 2013 Zbíječky duní dennodenně. Na nádvoří se postupně otevírají oblouky někdejšího hospodářského křídla, z něhož jsou odstraňovány nevhodné novější příčky. Podobně se otevírá i klenutý prostor bývalé sýpky, pozdější restaurace. Na nádvoří odhalil na několika místech archeologický průzkum původní kamenný povrch. Před svým ukončením je cesta ke Kašovu.

září 2013 K výkopovým, bouracím a zednickým četám se přidá další parta. Restaurátoři začnou od 25. 9. připravovat dolní chodbu hospitálu na odkrývání barokních scén Tance Smrti. Cyklus nástěnných maleb pokrýval původně všechna meziokenní pole. Jednalo se o více než 50 výjevů. Postupné odkrytí bude probíhat průběžně až do konce roku 2014 a ještě k němu v budoucnu přibude výzdoba hospitální kaple sv. Kříže a nástropní výjev Krista coby lékárníka z oficíny lékárny U Granátového jablka.

leden 2014 Do závěrečné fáze se dostaly některé etapy rekonstrukce - kanalizace, obnova přízemí provozního křídla apod. Restaurátoři odkrývají poslední pole Tance smrti na hospitální chodbě. Vystěhovali jsme kapli, kde bude odkryv pokračovat. Máme hotovou kotelnu a topíme. Bourači obsadili pokladnu a veřejná WC. Stavebníkům byla předána zahrada. Probíhá kácení starých, nemocných a náletových dřevin v celém areálu.

březen 2014 Celý objekt se postupně zahalil do lešení. Vypukly práce v místě budoucí pokladny a zázemí pro návštěvníky. Do lapidária byly přemístěny zbylé pískovcové sochy. Začala úprava přístupové cesty k hospitálu v místě zamýšlené lipové aleje. Chodba provozního křídla domu dostala nové dveře. Ve východním křídle probíhá repase oken. V boční kapli se objevila nečekaná malba. Na centrálním traktu se vyměňuje stará krytina, dokončuje se i střecha někdejšího hospodářského dvora. Restaurátorsky jsou opravovány klenby na hlavní chodbě a zachovaná pískovcová ostění. Specifikují se požadavky na vnitřní vybavení, např. depozitářů. 

květen 2014 První nátěry fasády nad nádvořím začaly. Vyklízela se lékárna, aby se mohli restaurátoři pustit do nástropní fresky. Štětová dlažba pokrývá přístupovou cestu k hrobce. V zahradě přibývají další záhony. Do země přišla ohromná přečerpávací nádrž pro závlahy. Probíhá dozdívání chybějících částí ohradní zdi. Střechy se v některých úsecích pokrývají novou krytinou. Z nádvoří je vyvážena přebytečná zemina. Plášť kostela světlá. Je připraven prostor pro stavbu nových skleníků. Zahradní domek dostává nový háv. Začaly opravy kamenného mostu v údolí.

září 2014 Dlažba postupně zakrývá parkoviště i část nádvoří. V lékárně pokračuje restaurace fresek. Brány do areálu procházejí obnovou, aby se dalo vstoupit více směry. V rohu nádvoří se obnovuje balkon po posledním Sweerts-Sporckovi. Rostou konstrukce budoucích skleníků. Zahradní domek dostává po střeše i nový vnitřek. Zmizely hrůzné artefakty betonových studen ze 70. let. Kostel je spolu s nádvořím zbaven lešení. Na jižní fasádě se opět objevují sluneční hodiny. Rokokové křídlo spěje k dokončení vnitřní obnovy.

Podzim, zima 2014 Definitivně zmizelo lešení ze všech fasád. Takřka hotové je zahradnické zázemí se skleníky a jejich roztodivnými ovladači zálivky, hnojení a jiných. Poslední interiéry v 1. patře centrální části budovy prochází obnovou. Stěhovaly se depozitáře. Dláždí se dlouhé chodby imitací zachované dlažby z konce 19. století. Montují se koncové prvky. Obnovena je lipová alej pod hrobkou. Kamenný most v údolí dostává novou mostovku. Obnoveny jsou brány do zahrad. Na cesty okolo domu je umisťován mlat. Budoucí ubytovací křídlo je před ukončením. Probíhá předávka některých prostor. Čištěné jsou chodby. Malba v lékárně je obnovena. Přemýšlíme o částečné obměně expozice. Soutěží se interiéry. Očištěnému plášti kostela se dostalo několik restaurátorských pochval.

leden/únor 2015 Práce se chýlí ke konci a jsou zejména ve znamení osazování různých koncových prvků, osvětlení nebo repasovaných dveří. Tu i onde se maluje. Dlažba se dokončuje jak vně, tak uvnitř domu. Na plochy budoucí zeleně probíhá navážka nové zeminy. Sníh naštěstí rychle taje. Větší potíž je ustálit se všemi těmi činiteli, kteří si nechtějí nechat utéct slavnostní otevření, adekvátní datum.

23. března 2015 se slavnostně stříhala za velkého zájmu médií a účasti TOP-hostů páska.

březen/duben 2015 Poslední březnový víkend byl obnovený hospitál otevřen veřejnosti - do konce dubna si ho v novém kabátě prohlédlo na 15 tis. návštěvníků. Práce okolo domu se přenášejí zejména do zahrad, trávníků a dalších ploch, které by měly postupně zelenat. Uvnitř probíhá vlna retuší, drobných dodělávek, náprav chyb, revize nedodělků. Instaluje se postupně vnitřní vybavení, ustalují poslední detaily.

květen 2015 Dokončovací práce v plném proudu. Trávníky a kvítí okolo domu se konečně zelenají. Poslední týden v úterý se uskutečnilo slavnostní uzavření momentální projektové fáze za účasti těch, kteří se na realizaci obnovy podíleli přímo a hmatatelně na místě samém.