Přípravná fáze projektu 3. 6. 2009 – 21. 5. 2010

Jak jsme všechno teprve vymýšleli...

Červen 2009 

Byla ustanovena skupina „Kuks – Granátové jablko“ z řad zaměstnanců NPÚ ÚOP v Josefově pod vedením ředitele pracoviště Ing. Oldřicha Peška. Členy uvedené skupiny byli PhDr. Pavel Imrich (restaurování), Ing. Jiřina Jelínková (historická zeleň), Mgr. Jana Kalferstová (archeologie a administrace pracovní agendy), Václav Klimeš (provoz památkového objektu), Jiří Kulhánek (technický dozor pro památkový objekt), Ing. arch. Vladimíra Paterová (péče o nemovité kulturní památky), Ing. arch. Martin Pour (historický urbanismus a architektonická koncepce), Libor Švec, DiS. (koordinace projektu) a Ing. Luboš Tušl (ekonomická oblast). Pracovní skupina byla pověřena sestavením žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu v rozsahu předprojektové přípravy.

Červen - srpen 2009

Nejprve vznikl projektový záměr, který musel respektovat parametry příslušného dotačního titulu cíleného na vzorovou obnovu a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého fondu ČR. V případě výjimečné památky barokního hospitálu bylo nutné nalézt využití, které bude respektovat jak „genius loci“, tak památkovou hodnotu jednotlivých částí, a zároveň vdechne objektu nový život.
   Souběžně se zpracováním projektového záměru probíhala řízení o veřejných zakázkách na zpracování dokumentace v rozsahu předprojektové přípravy. Výstupem těchto zadávacích řízení bylo do podzimu 2009 geodetické zaměření hospitálu, stavebně historický průzkum doc. PhDr. Pavla Vlčka a vyhodnocení stavebně technického stavu objektů v areálu hospitálu, dále projektová dokumentace komplexní obnovy hospitální zahrady a zeleně, a konečně studie proveditelnosti a ekonomického hodnocení projektu, která se spolu s projektovým záměrem stala strategickým dokumentem pro projektovou žádost i pro vlastní projekt.

Srpen - říjen 2009 

Probíhalo zpracovávání projektového záměru vzorové obnovy „Kuks – Granátové jablko“. Hlavní idejí projektu je kompletní obnova celého hospitálního areálu, včetně zahrady, což vytvoří podmínky pro rozvoj aktivit respektujících primární funkce hospitálu. Na základě této myšlenky, na níž navazuje vzorová rekonstrukce objektů a souvisejících venkovních prostor, spolu s novou náplní jejich využití, by měl vzniknout areál atraktivní nejen pro frekventanty široké škály vzdělávacích programů, ale sekundárně i pro širokou veřejnost.
   Autorem ideově-koncepčního návrhu a zpracovatelem vlastního funkčního využití objektů v areálu kukského hospitálu je Ing. arch. Martin Pour. Ideový návrh obnovy hospitální zahrady vzešel od Ing. Přemysla Krejčiříka, PhD. a Ing. arch. Kamily Krejčíříkové PhD., s konzultačním přispěním Ing. Jiřiny Jelínkové.
   Vlastní projektový záměr byl dokončen 29. 9. 2009 a v říjnu t. r. byl úspěšně předán se žádostí o dotaci na Ministerstvu kultury ČR.

Říjen 2009 - květen 2010

Probíhalo hodnocení žádosti a její připomínkování. Na územním pracovišti v Josefově a v hospitálu pak byly řešeny nezbytné technicko-administrativní záležitosti spjaté s případným zahájením projektu. Projekt byl také prezentován partnerům (kteří budou obnovený areál využívat pro své aktivity zvící 60 výukových programů), mezi nimiž nalezneme významné regionální instituce působící na poli uměleckého a zdravotnického vzdělávání v čele s Farmaceutickou fakultou UK se sídlem v Hradci Králové.

21. 5. 2010

Ministr kultury Václav Riedlbauch slavnostně podepsal rozhodnutí o přidělení evropské dotace na obnovu špitálního areálu ve výši 440 082 059 Kč. Celková výše finančních prostředků na obnovu hospitálu Kuks pak spolu s příspěvkem ČR dosáhne 453 348 434 Kč.